Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Veerle Vandeput van VVDP (“Hoogsensitief Ondernemen”) en jou, de opdrachtgever.

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb ik gekozen voor de "ik-vorm". Waar "ik" of "mijn" staat, wordt Veerle Vandeput, oprichtster van VVDP, bedoeld, waaronder “Hoogsensitief Ondernemen” valt.
VVDP, met zetel te 9050 Gentbrugge, Jules Perseynstraat 61F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0769 252 065.

Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

1.
Ik lever diensten op het gebied van individuele coachingtrajecten, online programma’s, meditatie-events en marketing en communicatie workshops. Dit zowel voor particulieren als voor bedrijven onder deze algemene voorwaarden.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen mij, Veerle Vandeput – VVDP / “Hoogsensitief Ondernemen” en jou, de opdrachtgever.
Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

3.
Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen mezelf, Veerle Vandeput of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van VVDP. VVDP is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

 

Tussen offerte en opdracht

 

1.
Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stel ik een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Mijn offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Mijn prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

2.
Mijn offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3.
De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. Ik ga vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door “VVDP / Hoogsensitief Ondernemen”. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

4.
Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en ikzelf, Veerle Vandeput, hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5.
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

 

Over de uitvoering van de opdracht

 

1.
Met Veerle Vandeput / “Hoogsensitief Ondernemen” samenwerken betekent vertrouwen op  professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij ik niet insta voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

2.
Ik beschik over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Ik kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht en kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3.
Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4.
De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Ik zal steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

 

Tarieven en betalingsmodaliteiten

 

1.
Mijn gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Mijn tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Ik kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

3.
Ik zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren. Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14)kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

4.
Mijn facturen zijn te betalen binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2018: 8,0%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 9,5% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €50. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

5.
Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Veerle Vandeput / “Hoogsensitief Ondernemen” kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

Wat met de intellectuele eigendomsrechten?

 

1.
Hierover kan ik kort en duidelijk zijn. Meditaties, teksten, beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door Veerle Vandeput / “Hoogsensitief Onderemen" voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van Veerle Vandeput / “Hoogsensitief Ondernemen”.

2.
De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht om meditaties, teksten, beelden, werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door mij, Veerle Vandeput.

3.
Alle door mij gecreëerde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om mij te contacteren.

Duur en beëindigen van de opdracht

 

1.
Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, geeft mij het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierrond een ander akkoord wordt bereikt.

2.
Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk

3.
Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

4.
Ik; Veerle Vandeput / VVDP mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, et cetera. Ik hou in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

5.
Indien de opdracht buiten mijn invloed niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

5.1
Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of events: Annuleren van workshop, training of eventdeelname dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar veerle@riseuplove.be. De annulatiekost betreft 100 Euro.

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van het event, de opleiding en training, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. U kunt wel op een latere datum deelnemen aan een andere training van diezelfde kostprijs, mits mijn schriftelijke toestemming.

5.2
In company workshops of presentaties: Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht of binnen zeven (7) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten.

5.3
Coaching: Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

5.4
Coachingtrajecten of in company trajecten: Na akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel, geeft aanleiding tot betalingsplicht a rato van 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

 

Hoe staat het met aansprakelijkheid?

 

1.
Veerle Vandeput / VVDP is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Mijn aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij mij de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2.
Veerle Vandeput / VVDP is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. Ik ben evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3.
Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Veerle Vandeput / VVDP in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Veerle Vandeput / VVDP te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

4.
In geval van overmacht ben ik gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

5.
Veerle Vandeput / VVDP kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

 

Vertrouwelijkheid

 

1.
Ik en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

 

Bepalingen van deze overeenkomst

 

1.
Veerle Vandeput / VVDP behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van Veerle Vandeput / VVDP kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Veerle Vandeput / VVDP.

2.
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Veerle Vandeput / VVDP en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

3.
De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Ik heb het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub- )Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

4.
Veerle Vandeput / VVDP kan de rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

 

– Deze algemene voorwaarden dateren van 01.02.2022-